Do wysyłki towaru pozostało: 05:30:04
Najlepsze części samochodowe
  • Płatność obsługiwana przez: przelewy24
  • Płatność obsługiwana przez: blik
0,00 zł

Regulamin

 Definicje

Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej sklep.s-auto.pl

§1
1. Niniejszy regulamin ma na celu ustalenie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną rozumiane jako zasady korzystania z usług serwisu umieszczonego w witrynie internetowej sklep.s-auto.pl na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie i przy wykorzystaniu definicji w nim wskazanych.
2. Regulamin ten jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawa z dnia 18 lipca 2002 . o świadczenie usług drogą elektroniczną ( Dz.U z 2013 r. poz 142 ze zm.
3. Sprzedaż detaliczną towarów na tym portalu realizuje Parts-Team Sp. z o.o. sp. k. Numer KRS: 0000836816 , zwany dalej „Sprzedawcą”.
4. „Sklep internetowy” to sklep prowadzony pod adresem sklep.s-auto.pl przez Sprzedawcę.
5. „Klientem” Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Sklep internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Nie jest możliwe dokonywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego zakupu produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.
6. „Konsument” to Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
7. Usługi – usługi jakie Spółka oferuje Użytkownikom drogą elektroniczną przez Serwis, w szczególności zapoznawanie się z ofertą towarów oferowanych przez Sklep uzyskanie danych Sklepu założenie konta ( profilu) przez Użytkownika, przeprowadzenie czynności związanych z zamówieniem Towarów w Sklepie za pomocą formularza zamówienia przeprowadzenie czynności zmierzających do dokonania płatności przez Klienta, obsługa reklamacji i procedury odstąpienia od umowy przez Klienta
8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz.U. z 2017 r. poz. 933 z późn. Zm.
9. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 . o świadczenie usług drogą elektroniczną ( Dz.U z 2013 r. poz 142 ze zm.
10. Płatność – zapłata przez Klienta za towary i koszty ich dostawy, jeżeli tak wynika z Zamówienia
11. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz 827 ze zm.)

§2
1.  Klienci powinni zapoznać się zarówno z Regulaminem, jak Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Są one integralną częścią umowy jaką Sprzedawca zawiera z Klientem.
2. Każdy Klient podczas składania zamówienia będzie musiał zaakceptować poniższy Regulamin a jego akceptacja będzie wiążąca dla składanego zamówienia.
3. Umowa kupna Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego będzie dalej zwana „Umową”.
4. Wszelkie treści na stronie sklepu są objęte prawami autorskimi Sprzedawcy lub jego kontrahentów i korzystanie z nich nie jest możliwe bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 3
1. Warunkiem skutecznego korzystania z Serwisu w sposób niezakłócony oraz posiadanie wszelkich jego funkcjonalności, jest, poza posiadaniem niezakłóconego w czasie korzystania z Serwisu dostępu do sieci internet oraz posiadania dostępu do poczty elektronicznej w celu podania adresu na jaki Serwis może komunikować się z Klientem oraz posiadanie systemu operacyjnego.
2. Usługi Serwisu są świadczone zarówno dla Klientów posiadających Konto w Serwisie, jak też dla Klientów , którzy go nie posiadają.
3. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w tym wybrać nazwę użytkownika według swojego wyboru oraz przeprowadzi proces rejestracji, w tym uzyskanie hasła. Hasło to jest przypisane do Konta Klienta i obowiązkiem Klienta jest jego ochrona przed ujawnieniem osobom niepowołanym.
4. Serwis usunie Konto Klienta , jeżeli jego nazwa będzie sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, będzie w ocenie Serwisu naruszała zasady uczciwych praktyk, uczciwej konkurencji, będzie stanowiło reklamę lub promocję dóbr lub usług, będzie naruszać godność lub dobra osobiste dowolnych osób. O fakcie usunięcie Konta Klienta zostanie powiadomiony na adres poczty mailowej podany przy rejestrowaniu Konta.
5. Konto Klienta może być przez niego w każdym czasie usunięte na jego żądanie zgłoszone Spółce lub poprzez wybranie opcji „usuń konto” dostępnej w opcjach Konta.
6. Serwis umożliwia świadczenie usług w postaci informowania Klientów o Towarach jakie znajdują się w danym czasie w ofercie , promocjach prowadzonych przez Sklep rejestracji Konta, usunięciu konta, wyszukiwania Restauracji, składania Zamówień, odstąpienia od umowy, wnoszenie reklamacji
7. W zakresie w jakim Klient korzysta z Serwisu jest on zobowiązany do nieingerowania w treści tam zamieszone oraz używania go do celów osobistych, w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz w sposób niegodzący w uzasadnione interesy Sprzedawcy. 8. We wszystkich przypadkach w jakich w polach formularzy prowadzących do złożenia zamówienia i płatności za zamówienie, utworzenia lub likwidacji konta Klienta pola oznaczone są gwiazdką, oznacza to, że są to pola jakich uzupełnienie jest koniecznie dla skutecznego wykonania operacji przez Klienta. W razie ich niewypełnienia system odznaczy je jako konieczne do wypełnienia wyświetlając jednocześnie stosowny komunikat.
9. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w sposób zgodny z Polityką Prywatności.

§4
1. Ceny wyświetlane w Sklepie internetowym zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszt oraz sposób dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji każdego zamówienia. Złożenie zamówienia

§5
1. Zamówienie można złożyć w następujący sposób:
a) poprzez stronę internetową poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka 2. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej w Koszyku, Klient wskazuje:
a) zamawiane produkty oraz ich ilość;
b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
c) sposób dostawy,
d) sposób płatności
e) potwierdza złożenie zamówienia akceptując ilość produktów, ich ceny, sposób i adres dostawy
3. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży przedmiotów składających się na zamówienie.
5. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku, gdyby Sklep nie mógł z jakichkolwiek przyczyn zrealizować zamówienia Klient zostanie o tym natychmiast powiadomiony.
7. W przypadku składania zamówienia drogą mailową cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Sklep internetowy w wiadomości potwierdzającej przyjęcia zamówienia.
8. Pola „chcę założyć konto” „chce otrzymywać rabaty i inne wiadomości na email” „Chcę otrzymywać rabaty i inne wiadomości na telefon” nie są wymagane aby skutecznie dokonać płatności za zamówienie. 

§6
1. Klient może dokonać płatności w sposób ustalony w zakładce „Sposoby płatności. W przypadku płatności za pomocą przelewu towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Klient na etapie płatności może zaznaczyć że chce otrzymać fakturę i wpisać dane konieczne dla jej wystawienia. 

§7
1. W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); decyzja w tym zakresie zawsze należy do Klienta
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); decyzja w tym zakresie zawsze należy do Klienta albo
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
2. W razie niemożności spełnienia świadczenia tj. w przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu przed jego przyjęciem.
3. Sklep zamieszcza przy każdym produkcie znajdującym się na stronie internetowej Sklepu przewidywalny czas realizacji zamówienia tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Przy realizacji zamówienia składającego się z więcej niż jednego produktu, jeżeli czas realizacji zamówienia na poszczególne produkty jest różny, czasem realizacji całego zamówienia jest najdłuższy z nich.

§8
1. Towar zostanie dostarczony na wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.
2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm wysyłkowych. Koszty wysyłki są zależne od tabeli opłat zależnej od rodzaju wysyłki. Wyboru w tym zakresie dokonuje Klient. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych.
3. Towar uznaje się za dostarczony w chwili, gdy Klient lub osoba przez niego upoważniona wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru towaru. Odstąpienie od umowy oraz zwroty

§9
1. Klient będący Konsumentem lub Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokonująca zakupu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego ma możliwość odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu wejścia w faktycznie posiadanie zamówionych przedmiotów. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować o tym mailowo Sprzedawcę na adres: esklep@s-auto.pl lub pisemnie na adres: Parts-Team Sp. z o.o. Sp. k. 50-428 Wrocław ul. Krakowska 145
3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
5. Zwrot produktów co do których Klient wykona prawa do odstąpienia od umowy powinien nastąpić w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy należy wskazać numer i datę dowodu zakupu w celu umożliwienia identyfikacji transakcji, przesłać dane z faktury lub inne dane pozwalające na identyfikację transakcji.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10
1. W przypadku odstąpienia od Umowy następuje zwrot środków rachunek Klienta w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych towarów. .Zwrot zostanie dokonany poprzez użycie tego samego sposobu płatności, którego wybrał Klient podczas składania zamówienia chyba że Klient wskaże inny sposób nie powodujący powstania kosztów po stronie Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do pomniejszenia kwoty zwrotu o umniejszenie wartości produktu wskutek korzystania z niego przez Klienta

§11
1. Towar może zostać zwrócony za pośrednictwem firmy wysyłkowej bądź osobiście na adres: Parts-Team Sp. z o.o. Sp. k. 50-428 Wrocław ul. Krakowska 145 Reklamacje

§12
1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad prawnych oraz fizycznych.
2. W sytuacji, w której Klient wykryje wadę nowego towaru przed upływem dwóch lat od jego otrzymania, może żądać:
  •  żądać usunięcia wady (naprawy)
  •  domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad
  •  żądać obniżenia ceny
  • odstąpić odstąpić od umowy
3. Nawet gdy po stwierdzeniu wady Klient od razu żąda obniżenia ceny albo odstępuje od umowy, Sprzedawca ma możliwość usunięcia wady albo wymiany na rzecz wolną od wad, pod warunkiem jednak, że zrobi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
4. W sytuacji, w której wymiana towaru na wolny od wad albo jego naprawienie jest niemożliwe bądź wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, wówczas Sprzedawca może zaproponować Klientowi obniżenie ceny towaru albo zwrot pieniędzy za zakup towaru.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie wszelkich danych umożliwiających określenie osoby Kupującego i datę zakupu.
7. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym pisemnie lub mailowo na adres: esklep@s-auto.pl
8. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego w sposób ustalony przez Sprzedawcę na jego koszt lub w dowolny sposób na koszt Klienta, jeżeli nie chce on skorzystać z dostarczenia w sposób wskazany przez Sprzedającego Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Państwa niezwłocznie o sposobie jej załatwienia.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot środków nastąpi niezwłocznie poprzez użycie tego samego sposobu płatności, którego wybrał Klient podczas składania zamówienia lub inny przez niego wskazany, o ile nie powoduje to powstania dodatkowych kosztów dla Sprzedającego.
10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru na koszt Sprzedającego. 

§13
1. Konsumentowi który jest Klientem przysługuje prawo do rozstrzygania sporów i reklamacji w sposób pozasądowy, w tym :
a) przez zwrócenie się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o mediację
b) przez sądami konsumenckimi przy Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej
2. Klient może zwrócić się do powiatowego rzecznika konsumentów o pomoc w rozstrzygnięciu sporu ze Spółką lub Restauracją.
3. Klient może skorzystać z pomocy organizacji społecznych, rzeczników konsumentów (miejskich, powiatowych ) które mają w swoim zakresie ochronę konsumentów.
4. Pod adresem internetowym http://ec.europa.eu.consumers/odr znajduje się dostępna platforma systemu roztrzygania sporów Konsumentów i Przesiębiorców. Platforma umożliwia obsługę sporów dotyczących sprzedaży przez sieć internet. 5. W sprawach jakie nie zostały opisane wprost w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wymienionych w Definicjach.
6. Klienci niebędący konsumentami mogą rozstrzygać spory ze Sprzedającym przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedającego

§ 14
 1. Sprzedający może zmienić treść Regulaminu jeżeli zajdą okoliczności, zarówno związane ze zmianą przepisów, jak też zakresu lub charakteru usług tego wymagające.
2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszelkie dane i opisy Regulaminu były aktualne
3. O każdej zmianie regulaminu Klienci posiadający Konto będą informowani wiadomością e-mail. Klienci , aby korzystać z Serwisu, powinni zaakceptować zmiany w Regulaminie, aby korzystać z Serwisu mając świadomość aktualnej jego treści.
4. Klient jest związany postanowieniami Regulaminu jaki obowiązuje w chwili składania przez niego Zamówienia
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od daty ich udostępnienia w Serwisie.

§15
1. Regulamin jaki jest widoczny dla Użytkowników jest wersją aktualnie obowiązującą
2. Wszelkie ustalenia, korespondencja i obsługa Użytkowników jest prowadzona w języku polskim.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2020
4. Jeżeli któryś z zapisów Regulaminu okaże się nieskuteczny lub nieważny, pozostała część Regulaminu nadal jest skuteczna i ważna. W miejsce takiego wadliwego zapisu znajdzie zastosowanie zapis najbardziej oddający cel zapisu wadliwego.

Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.